پایسوفالوس ها

طوطی سر قهوه ای

طوطی سنگالی

طوطی سنگالی

طوطی ژاردین