شما بگو که اگر خدایی نکرده گازت گرفت یا ازیتت کرد چه می کنی؟