طوطی های منقرض شده

مکائو سن کروآ

Saint Croix Macaw

مکائو سن کروآ

Saint Croix Macaw

Ara autocthones

تصویر دقیقی از این گونه در دسترس نیست و استخوان های قرمز در عکس فرضی و احتمالی هستند از روی فسیل کشف شده

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید