بیماری های طوطی سانان

ویروس پاچکو (Pacheco)

بیماری ای کولای (E-coli)

سل پرندگان(Avian Tuberculosis)

انگل جیاردیا Giardia Parasite

فلس صورت Scaly Leg Mites

Sickness بیماری طوطی

بیماری شایع طوطی سانان

Polyomavirus پلیوما ویروس پولیوما ویروس

پولیوما ویروس

پرکنی طوطی

پرکنی طوطی

Conure-sun-ICU-cage-fluids-width-pacheco-virus

ویروس پاچکو در طوطی ها

هیپوکلسمی در طوطی

هیپوکلسمی در طوطی

بیماریهای پرندگان زینتی ویروس درمان قارچ پا بال باکتری میکروب

بیماری سارکوسیستوز 

psittacosis تب طوطی

تب طوطی

کالبدشکافی تشریح بدن طوطی بیماری مریضی پیشمعده

بیماری تورم پیش معده PDD

virkons پودر ضدعفونی کننده

virkons پودر ضدعفونی کننده

Self feather plucking پرکنی طوطی

پرکنی طوطی