بیماری های طوطی سانان

ویروس پاچکو (Pacheco)

فلس صورت Scaly Leg Mites

Polyomavirus پلیوما ویروس پولیوما ویروس

پولیوما ویروس

پرکنی طوطی

پرکنی طوطی

هیپوکلسمی در طوطی

هیپوکلسمی در طوطی

psittacosis تب طوطی

تب طوطی

Self feather plucking پرکنی طوطی

پرکنی طوطی