زمان سخن گو شدن کاسکوها به دو عامل بسيار مهم بستگی دارد