طوطی سر زعفرانی

Saffron-headed Parrot

طوطی سر زعفرانی