Saffron-headed Parrot

Saffron-headed Parrot

طوطی سر زعفرانی