طوطی های انجیری

ORANGE-BREASTED FIG PARROT

طوطی انجیری سینه نارنجی

Large Fig Parrot

طوطی انجیری دسمارست

Edwards Fig Parrot

پاراکیت انجیری ادوارد

Large Fig Parrot

طوطی انجیری بزرگ

Salvadori's Fig Parrot

طوطی انجیری سالوادری

Orange Breasted Fig Parrot

طوطی انجیری سینه نارنجی

Double-eyed Fig Parrot

طوطی انجیری چهار چشمی