طوطی های خفاشی

طوطی خفاشی گلو زرد

طوطی خفاشی گلو زرد

طوطی خفاشی پیگمی

طوطی خفاشی پیگمی

طوطی خفاشی پاپوان

طوطی خفاشی پاپوان

طوطی خفاشی والاس

طوطی خفاشی والاس

طوطی خفاشی ملوکان

طوطی خفاشی ملوکان

طوطی خفاشی بهاری

طوطی خفاشی بهاری

طوطی خفاشی بزرگ

طوطی خفاشی بزرگ