طوطی های دم راکتی یا دم پارویی

Green Racquet-tail

طوطی راکتی دم سبز