طوطی های دورگه – طوطی هیبرید

طوطی بین نژادی هبرید

طوطی های دورگه هیبرید

Galatiel

گالاتیل