طوطی های ماکائو – آرا

هایسنث ماکائو Hyacinth macaw 

هایسنث ماکائو

اسپیکس ماکائو

مکائو اسپیکس

 Red-fronted Macaw ماکائو پیشانی قرمز

ماکائوی پیشانی قرمز

Chestnut fronted Macaw ماکائو پیشانی بلوطی

ماکائوی پیشانی بلوطی

ماکائوی بال سبز

ماکائوی قرمز بال سبز

blue and gold macaw جوجه ماکائو ابی طلایی

ماکائوی ابی و طلایی

Ara macao اسکارلت ماکائو

ماکائو اسکارلت