طوطی های پیگمی

طوطی پگمی کلاه زرد

طوطی پیگمی فنچی