عروس هلندی – کاکاتیل

پرنده طوطی عروس هلندی

عروس هلندی یا کاکاتیل