طوطی آمازون منقار سیاه

BLACK-BILLED AMAZON

طوطی آمازون منقار سیاه