کانور سر تیره

کانور سر تیره Dusky-headed Parakeet

کانور سر تیره