طوطی های ماکائو - آرا

آرا کلونی یا ماکائوی پیشانی آبی

Blue-headed Macaw ماکائوی پیشانی ابی

آرا کلونی یا ماکائوی پیشانی آبی

Blue-headed Macaw 

Primolius

ارا کلونی

ماکائوی کله آبی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید