بیماری های طوطی سانان

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل

بررسی مسیرهای مختلف ایجاد عفونت به وسیله برناویروس در طوطی ککاتیل ۲۰۱۷ Investigation of Different Infection Routes of Parrot Bornavirus in Cockatiels هدف از این مطالعه ، تعیین روش عفونت طبیعی در طوطی های آلوده به برنا ویروس است که عامل بیماری PDD در طوطی سانان است. برای این منظور ۹ ککاتیل Nymphicus hollandicus به روش خوراکی مورد آزمایش قرار گرفتند و ۹ ککاتیل با جدایه های PaBV-4 برناویروس به طور مستقیم مورد آزمایش قرار گرفتند. برای مقایسه نتایج آزمایش ها ،مشابه نمونه های آزمایش قبل از نمونه های با تزریق وریدی و هم چنین نمونه های تزریق درون بینی انجام شد.  پس از تلقیح طوطی ها برای دوره ۶ ماهه برای تخلیه ی آر ان آ ویروس ، تکثیر ویروس، حضور ضایعات التهابی و آنتی ژن ویروس و هم چنین تولید آنتی بادی مورد بررسی قرار گرفتند . برخلاف مطالعات قبلی که بر پایه عفونت وریدی و داخل بینی بود ، در این مطالعه علائم بالینی ویروس مشاهده نشد. هم چنین آنتی بادی این ویروس ، در هیچ یک از طوطی های مورد مطالعه شناسایی نشد. آر ان آ این ویروس در ۴ طوطی از طوطی های مورد مطالعه طی ۱-۳۴ روز شناسایی شد. علاوه بر این بررسی های هیستوپاتولوژیک ضایعات مشخصی را برای این بیماری نشان نداد. برای جمع بندی باید گفت که تلقیح دهانی یا بینی نمی تواند عفونت ویروس PaBV را در ککاتیل ایجاد کند. بنابراین به نظر می رسد مسیر عفونت از طریق مدفوع بیشتر باعث عفونت در ککاتیل می گردد.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید