پاراکیت ها

طوطی الکساندر پاراکیت چینی

Lord Derby's parakeet

طوطی الکساندر پاراکیت چینی

اسکندر چینی طولش به ۵٠ سانتیمتر رسیده و محیط زیستش جنوب غربی چین و جنوب شرقی تبت
است . رنگ پشت و رانش سبز ، سینه و شکمش خاکستری ، گلو و پیشانیش سیاه
است . قسمت فوقانی منقار نرها قرمز درخشان و در ماده هر دو قسمت آن سیاهند .
رفتارش شبیه طوطی بزرگ اسکندر بوده (که در ایران اشتباها به آن شاه طوطی گویند)
و با توجه به اینکه نسبت به سرما کمتر حساس می باشد می توان او را در تمامی طول
سال ، داخل پاسیویی خارجی مجهز به محوطه حفاظت شده نگهداری کرد . دو تخم 
گذاشته و جوجه ها پس از ٢۶ روز از تخم در آمده و پس از گذشت ۶ تا ٧ هفته لانه را
ترک خواهند کرد .

چهره نرو ماده از هم متفاوت است که ماده منقاری سیاه و نر از منقاری قرمز برخوردارند
عکسی از ماده طوطی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید