طوطی های کاکاتو - کاکادوها

کاکادو تاج پرتقالی یا کاکاتو کاکل پرتقالی

کاکادو کاکل پرتقالی تاج گوگردی

کاکادو تاج پرتقالی یا کاکاتو کاکل پرتقالی

Citron-crested cockatoo

Cacatua sulphurea citrinocristata

این کاکادو رده ای از کاکادو کاکل زرد کوچک بوده و در جزیره سومبا زیست می نماید . آنان معمولا بزرگ تر از نوع اصیلی بوده و اختلافشان در پرهای پرتقالی روی گوش و نیز کاکل پرتقالی شان است. در صورت نگه داری انفرادی بسیار اهلی شده و روابط عمیقی با نگهدارنده خویش و تمامی خانواده برقرار می نماید . در صورت عدم توجه مبادرت به جیغ های پیدر پی میکند . بهتر است به صورت جفت نگه داری شوند. تکثیر آن ها اغلب با موفقیت همراه بوده است. تعداد تخم ها ، زمان جوجه دار شدن و ترک لانه همانند کاکادو زرد کوچک است

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید