اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

لیست گیاهان درختان سمی

گیاهان آپارتمانی سمی برای طوطی ها

لیست گیاهان درختان سمی

Avocado اواکادو avocado tree

Cherry Valentine5a سمی برای طوطی و کاسکو نرگس زرد

– Daffodil درخت انجیر – Figs fig لیست گیاهان

برای طوطی و کاسکو گل ادریس – Hydrangea Hydrangea6 زنبق و سوسن

Iris Blue Shimmer iris BEST قارچ لیست نرگس

Narcissus Narcissus Felindre Closeup JAY – Oak oak bur

و کاسکو برگها , ساقه گوجه فرنگی -Lycopersicon esculentum Lycopersicon lycopersicum K

کاسکو درخت لیست گیاهان و درختان سمی برای طوطی و کاسکو ریشه سیب زمینی و برگ ها-Solanum tuberosum  درخت گلابی Pears  Calla Lily Bird of Paradise

این مطلب هنوز توسط امید شایگان ویرایش نشده و ممکن است مردود باشد ! در درستی آن هنوز اطمیمنانی نیست 

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید