پاراکیت ها

پاراکیت بال قناری

Canary-winged Parakeet

پاراکیت بال قناری

Canary-winged Parakeet

Brotogeris versicolurus

White-winged Parakeet

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید