طوطی های کانور

پاسیفیک آراتینگا

پاسیفیک آراتینگا

پاسیفیک آراتینگا

Pacific Parakeet

Aratinga strenua

 

دیدگاهتان را بنویسید