اخبار دانستنی آموزشی طوطی سانان

چند ساعت درروز طوطی بیرون از قفس باشد؟

قفس طوطی

چند ساعت درروز طوطی بیرون از قفس باشد؟

حداقل 3 ساعت صیح و 3 ساعت عصر چون ظهر و شب طوطی ها ذاتا ترجیح می دهند استراحت کنند

طوطی ها نیاز دارن بیرون از قفس بوده و بازی و فعالیت داشته باشن.

طوطی باید حداقل روزی ۳ ساعت بیرون از قفس باشد.

بیش از این مقدار بیرون بودن اجباری نیست ولی اگر امکانش باشد بسیار عالی است.

این نظر شخصی من می باشد به نظر من اگر شما توانایی این کار را نداری و نمی توانی

۳ساعت پرنده را از قفس بیرون آورده تا بازی و فعالیت داشته باشد طوطی مورد مناسبی برای شما نخواهد بود.

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید