طوطی های کانور

کانور سر گلسرخی

کانور سر گلسرخی Rose-headed Parakeet

Rose-headed Parakeet

Pyrrhura rhodocephala

کانور سر گلسرخی

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید