طوطی های کانور

کانور منقار زرشکی 

کانور منقارزرشکی

کانور منقارزرشکی

 Blaze-winged Conure/Parakeet

Pyrrhura frontalis devillei

Maroon-bellied Conure

دیدگاهتان را بنویسید