طوطی های کانور

گرینچیک بال آتشین

طوطی کانورها

گرینچیک بال آتشین

Flame-winged Parakeet

Pyrrhura calliptera

دیدگاهتان را بنویسید