طوطی های کانور

گرینچیک کانور گوش سفید

گرینچیک چیک گوش سفید White-eared Parakeet Pyrrhura leucotis پاراکیت گوش سفید کانور گوش سفید

گرینچیک کانور گوش سفید

White-eared Parakeet

Pyrrhura leucotis

پاراکیت گوش سفید

کانور گوش سفید

بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید