آناتومی طوطی سانان

شناخت طوطی سانان

مقدمه شناخت طوطی

گوش طوطی

گوش طوطی حس شنوایی

کبد طوطی جگر

کبد طوطی

چشم طوطی

چشم طوطی حس بیانیی

منقار طوطی

منقار طوطی

مغز طوطی

مغز طوطی

فسیل طوطی

منشأ و تکامل طوطی

اسکلت طوطی

سیستم اسکلتی طوطی

زبان طوطی و حس چشایی

زبان طوطی و حس چشایی

دستگاه تنفسی سیستم ریه آسم

دستگاه تنفسی طوطی