طوطی های رزیلا

روزیلای سر ساده

رزیلا سر کمرنگ

Adelaide-Rosella

آدلاید رزیلا

رزیلای زرد

رزیلای زرد

روزیلای سر ساده

رزیلای سر ساده

استرن رزیلای شرقی

رزیلای شرقی

روزیلای سبز

رزیلای سبز

روسلای شمالی یا روزیلای شمالی

روزیلای شمالی

رزیلای شکیل

رزیلای زرشکی

طوطی کلون کری

طوطی کلون کری

Adelaide-Rosella

آدلاید رزیلا