طوطی های کاکاتو – کاکادوها

کاکاتو چشم آبی

کاکادو چشم آبی

گنگ گنگ کاکادو

گنگ گنگ کاکادو

کاکادو چشم آبی Blue-eyed Cockatoo

کاکادوی چشم آبی

کاکاتوی نوک دراز Long-billed Corella

کاکادوی نوک دراز

کاکادو گوفین Goffins Cockatoo Tanimbar Cockatoo

طوطی کاکادو گوفین

Little Corella

کاکادو کورلا

Moluccan Cockatoo کاکاتو ملوکان کاکادو

کاکادو ملوکان

کاکاتوی سیاه براق Glossy Black Cockatoo

کاکادو سیاه براق

Western Corella کاکادو

وسترن کاکاتو

Ducorp's Cockatoo کاکادو دوکرپ

طوطی کاکاتو دوکرپ