عروس هلندی

پرنده طوطی عروس هلندی

عروس هلندی یا کاکاتیل