منقارکج ها

طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

Australian King Parrot

شاه طوطی استرالیایی