ذرت و بلال در تغذیه طوطی

بلال و ذرت برای طوطی ها مفید یا مضر؟

بلال و ذرت برای طوطی ها مفید یا مضر؟