نگهداری از حیوانات موجب افسرگی و منزوی شدن می شود؟

ایا نگهداری از حیوانات خانگی موجب افسرگی و منزوی شدن می شود؟

ایا نگهداری از حیوانات خانگی موجب افسرگی و منزوی شدن می شود؟