طوطی های کانور

SANTARÉM CONURE

کانور سانتارم

MADEIRA CONURE

کانور مادیرا

WAVY-BREASTED CONURE

کانور سینه موجی

کانور چشم سفید

کانورچشم سفید

PERIJÁ CONURE

کانورپریژا

کانور سرطلایی

کانور بینی طلایی

طوطی کانور سبز

کانور سبز

Black-capped Conure کانور سر سیاه

کانور راک

BONAPARTE’S CONURE

کانور بناپارت

Pyrrhura emma

کانور اما

Painted Parakeet کانور رنگ شده نقاشی شده

کانور گوش سفید

EL ORO CONURE

کانور ال اورو

ال اورو کانور El Oro Parakeet

ال اورو کانور

سان کانور طوطی خورشیدی

سان کانور طوطی خورشیدی

کانور سر گیلاسی Red-masked Parakeet

طوطی کانور نقاب قرمز

ناندی کانور

ناندی کانور

هیسپانیولان کانور

هیسپانیولان کانور

پاسیفیک آراتینگا

پاسیفیک آراتینگا

کاتینگا پاراکیت Caatinga Parakeet

کانور کاتینگا

کانور بال نارنجی

کانور بال نارنجی

کانور دم زرشکی Maroon-tailed Parakeet

کانور دم زرشکی

Painted Parakeet کانور رنگ شده نقاشی شده

کانور رنگ شده

کانور سانتا مارتا Santa Marta Parakeet

کانور سانتا مارتا

کانور سر تیره Dusky-headed Parakeet

کانور سر تیره

Black-capped Conure کانور سر سیاه

کانور سر سیاه

کانور سر گلسرخی Rose-headed Parakeet

کانور سر گلسرخی

کانور سر گیلاسی Red-masked Parakeet

کانور سر گیلاسی

کانور سوکورو Socorro Parakeet

کانور سوکورو

طوطی کانور خرمایی

کانور سینه خرمایی

کانور شکم قرمز

کانور شکم قرمز

کانور طلایی

کانور طلایی

کانور طلایی جذاب

کانور طلایی جذاب

کانور منقارزرشکی

کانور منقار زرشکی 

کانور نوک دراز

کانور نوک دراز

کانور پیشانی آبی

کانور پیشانی آبی

کانور پیشانی قرمز

کانور پیشانی قرمز

کانور پیشانی هلوئی

کانور پیشانی هلویی

کانور چشم سفید

کانور چشم سفید

کانور سر سیاه

کانور کلاه سیاه

کانور سرطلایی

کانور کلاه طلایی

کانور کوبایی

کانور کوبایی

کانور گردن سفید

کانور گردن سفید

طوطی کانور گردن قهوه ای

کانور گردن قهوه ای

کانور گلو آبی

کانور گلو آبی

کانور گوش قرمز کوبیرو

کانور گوش قرمز کوبیرو

طوطی کانورها

گرینچیک بال آتشین

گرینچیک نرمال

گرینچیک کانور نرمال 

جندی کانور

جندی کانور