طوطی برزیلی

طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

لاوبرد سر قرمز

Red-headed Lovebird

Australian King Parrot

شاه طوطی استرالیایی