طوطی های آمازون

YELLOW-FACED PARROT

طوطی صورت زرد

Festive Amazon (Amazona Festiva)

طوطی آمازون فستیو

Mealy Amazon Parrot

طوطی آمازون می الی

آمازون پاناما

طوطی آمازون پاناما

Red-browed Amazon طوطی امازون پیشانی قرمز

آمازون پیشانی قرمز

Kawalls Amazon طوطی آمازون کاوالس

طوطی آمازون کاوالس

طوطی امازون کوبایی

طوطی آمازون کوبایی

طوطی امازون منقار سیاه

آمازون منقار سیاه

طوطی امازون شرابی

طوطی آمازون شرابی