طوطی های آمازون

Kawalls Amazon طوطی آمازون کاوالس

طوطی آمازون چانه سفید

YELLOW-SHOULDERED AMAZON

طوطی آمازون شانه زرد

BLACK-BILLED AMAZON

طوطی آمازون منقار سیاه

YELLOW-FACED PARROT

طوطی صورت زرد

طوطی آمازون میلی

طوطی آمازون میلی شمالی

Festive Amazon (Amazona Festiva)

طوطی آمازون فستیو

Mealy Amazon Parrot

طوطی آمازون می الی

آمازون پاناما

طوطی آمازون پاناما

Red-browed Amazon طوطی امازون پیشانی قرمز

آمازون پیشانی قرمز

Kawalls Amazon طوطی آمازون کاوالس

طوطی آمازون کاوالس

طوطی امازون سرطلایی کله زرد دوبل

آمازون بزرگ سر طلایی 

طوطی امازون کوبایی

طوطی آمازون کوبایی

طوطی آمازون گردن قرمز Red-necked Amazon

طوطی آمازون گردن قرمز

طوطی امازون منقار سیاه

آمازون منقار سیاه

طوطی امازون شرابی

طوطی آمازون شرابی