طوطی سبز

Ducorp's Cockatoo کاکادو دوکرپ

طوطی کاکاتو دوکرپ

شناخت طوطی سانان

مقدمه شناخت طوطی

گوش طوطی

گوش طوطی حس شنوایی

کبد طوطی جگر

کبد طوطی

چشم طوطی

چشم طوطی حس بیانیی

طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

Australian King Parrot

شاه طوطی استرالیایی