طوطی ملنگو

شناخت طوطی سانان

مقدمه شناخت طوطی

گوش طوطی

گوش طوطی حس شنوایی

کبد طوطی جگر

کبد طوطی

چشم طوطی

چشم طوطی حس بیانیی

طوطی اکلکتوس

طوطی های اکلکتوس

Australian King Parrot

شاه طوطی استرالیایی